Veel gestelde vragen

 

Bereikbaarheid

Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de bouwactiviteiten?

De bouwactiviteiten hebben invloed op de bereikbaarheid van het Oosterdokseiland. Rondom de bouwput zijn de straten onderdeel geworden van het bouwterrein. Ook is de Oosterdoksdraaibrug hierdoor niet langer bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

De omleidingsroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer zijn te vinden onder downloads op deze website. De kaarten kunnen vrijelijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld e-mail en social media.

In geval van nood, kunnen de hulpdiensten het Oosterdokseiland nog voldoende bereiken?

De nood- en hulpdiensten zoals brandweer en politie zijn vanaf het begin betrokken bij de bouw. Dit betekent dat de bouwplannen in geval van een noodsituatie de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten van het Oosterdokseiland voldoende waarborgen.

Bij de afsluiting van de Oosterdoksstraat is er altijd een vrije route beschikbaar voor nood- en hulpdiensten over het bouwterrein. Het bouwproject garandeert deze route. De hulpdiensten hebben een aparte sleutel en kunnen in geval van nood altijd de bouwhekken openen.

Wat zijn de omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers?

Voor fietsers en voetgangers die gebruikmaken van de Oosterdoksdraaibrug en/of de spooronderdoorgang bij de Oosterdoksstraat zijn er omleidingen ingesteld sinds januari 2018

 

 

Voor wie blijft de parkeergarage toegankelijk?

De parkeergarage blijft altijd toegankelijk voor eigenaren van een parkeerplaats, abonnementhouders en vergunninghouders.

Er komt een nieuwe inrit van de parkeergarage. Wanneer wordt de nieuwe inrit in gebruik genomen?

In de bouwperiode vanaf april 2018 wordt onder andere de nieuwe inrit van de parkeergarage gebouwd. De nieuwe inrit wordt naar verwachting in juni 2019 in gebruik genomen. De nieuwe inrit heeft 2 inrijstroken en 2 uitrijstroken, en een langere hellingbaan.

Wanneer wordt een deel van de Oosterdoksstraat afgesloten?

Volgens planning is op 9 april 2018 het deel van de Oosterdoksstraat ter hoogte van kavel 5b/6 afgesloten voor alle verkeer, behalve het bouwverkeer.

De parkeergarage blijft ook in deze fase toegankelijk voor eigenaren met een parkeerplek, abonnementhouders en vergunninghouders. De aanrijroute naar de parkeergarage verandert wel.

Waarom is het nodig om de Oosterdoksstraat af te sluiten?

Vanaf april 2018 starten de omvangrijke werkzaamheden voor de constructie van de uitkraging van het gebouw. Tegelijkertijd wordt ook de nieuwe inrit van de parkeergarage gebouwd en de uitbreiding van de parkeergarage gerealiseerd. Na de in gebruikname van de nieuwe inrit, wordt de oude inrit gesloopt. Na de sloop, wordt gestart et het opbouwen van de Westgevel van het gebouw.

De afsluiting is nodig om de kolommen in de stoep naast de spoorwand te maken en de stalen constructie te maken. We bouwen hiervoor een speciale ‘tafel’constructie. Deze constructie maakt het ons mogelijk de straat zo snel als kan weer bereikbaar te maken voor autoverkeer naar (de nieuwe inrit van) de parkeergarage.

De tafelconstructie fungeert dan als een veiligheidsdek. Daarboven bouwen wij verder aan het gebouw, terwijl de parkeergarage bereikbaar is via de aanrijroute Piet Heinkade.

Is er een verkeersbesluit nodig om een weg of brugverbinding buiten gebruik te nemen en kan er bezwaar gemaakt worden?

Een straat of brugverbinding kan je niet zomaar tot bouwterrein maken. Een goede onderbouwing is noodzakelijk en bijvoorbeeld alternatieve routes moeten beschikbaar zijn. Het Stadsdeel neemt hiervoor een verkeersbesluit.  Een verkeersbesluit staat open voor bezwaar van belanghebbenden.

Hoe zijn de aanrijroute voor auto's en ander (gemotoriseerd) verkeer naar Oosterdokseiland?

Vanaf juni 2019, na in gebruik name van de nieuwe in- en uitrit van de parkeergarage wordt al het verkeer naar het Oosterdokseiland via gele bebording omgeleid naar de Oosterdoksstraat via Kattenburgerstraat – Prins Hendrikkade – ODE brug.

De aan- en afrijroute naar de parkeergarage loopt via de Piet Heinkade over de Ruijterkade.

Ander verkeer  (bijv. logistiek voor bedrijven en instellingen en bussen en taxi’s voor hotel) rijdt via een lus langs Conservatorium en OBA naar de kade toe en neemt de eerste straat rechts weer terug naar de Oosterdoksstraat.

Voor de bedrijven en bewoners aan de Ruijterkade verandert de aanrijroute niet. Ook bouwverkeer blijft rijden via de Piet Heinkade en Ruijterkade Oost.

 

De aanrijroute naar de parkeergarage gaat veranderen. Wanneer verandert dit?

Vanaf 3 juni is de aanrijroute richting de parkeergarage aangepast. De aan- en afrijroute naar de nieuwe inrit loopt dan via Piet Heinkade en Ruijterkade Oost.

Voor het bestemmingsverkeer Oosterdokseiland blijft de aan- en afrijroute lopen via de Oosterdoksstraat bij DoubleTree hotel.

Wanneer wordt de Oosterdoksstraat weer geheel toegankelijk?

Op dit moment is nog te weinig bekend om een datum voor volledige openstelling van de Oosterdoksstraat te kunnen geven. Wel weten we dat er allerlei werkzaamheden starten op de plek van de oude inrit.  Deze wordt eerst gesloopt. Daarna start  de bouw van het appartementengebouw (‘Westgevel’) dat het dichtst bij het Conservatorium komt te staan. En de Ton de Leeuwstraat tussen het Conservatorium en het nieuwe gebouw wordt aangelegd.

Hoe wordt voorkomen dat de bereikbaarheid van de parkeergarage verslechtert tijdens de bouw?

InPublic, de beheerder van de parkeergarage, stuurt allereerst  op het bereikbaar houden van  het Oosterdokseiland. Dan wordt geprobeerd de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Kortparkeerders in de garage komen ook langs als klant van bedrijven en instellingen op Oosterdokseiland.

Maatregelen die InPublic neemt zijn:

  • Inzet verkeersregelaars: in drukke (vakantie)periodes aanwezig, anders op afroep
  • Tariefdifferentiatie in drukke periodes
  • Social media / website: communicatie te verwachten drukte en actief advies geven wel/niet te komen
  • Tijdelijke vermindering aantal beschikbare parkeerplekken: parkeergarage eerder op ‘vol’

Wat is de verwachting van het aanbod van verkeer naar de parkeergarage na de afsluiting van de Oosterddoksstraat?

De inschatting van de beheerder van de parkeergarage InPublic is dat het verkeersaanbod zal verminderen. Het grootste deel van de kortparkeerders komt nu via de Piet Heinkade naar de parkeergarage. Als de aanrijroute naar de parkeergarage via de ODE brug loopt, is de verwachting dat je een deel van de bezoekers kwijtraakt. Ze kiezen voor andere parkeeropties in de stad.

De beheerder van de garage monitort hierop. En stuurt bij als de bereikbaarheid van Oosterdokseiland in het geding is.

Gaat al het bouwpersoneel ook in de parkeergarage parkeren?

Er wordt een centraal verzamelpunt ingericht vanwaar het  bouwpersoneel per bus van en naar de bouwplaats wordt vervoerd. Het overige bouwpersoneel parkeert in de parkeergarage als de capaciteit dit toelaat.

Waarom is tijdens de bouw de verbinding over de Oosterdoksdraaibrug via de Oosterdokskade niet mogelijk?

Het bouwterrein wordt uitgebreid tot het water, waar nu de damwand loopt. Na de bouw loopt de Oosterdokskade over de ondergrondse parkeergarage heen. De parkeergarage loopt straks onder de weg door tot de nieuw te maken kademuur. Tot die tijd wordt de grond tot aan de damwand afgegraven om de uitbreiding van de parkeergarage te kunnen maken. Er is dan geen straat meer waar de Oosterdoksdraaibrug kan ‘aanlanden’. Daarnaast heisen de bouwkranen de bouwmaterialen over het bouwterrein. Het is te gevaarlijk om hier een route te realiseren.

Welk stuk van de Oosterdokskade is afgesloten en is onderdeel van het bouwterrein?

De Oosterdokskade tussen de spooronderdoorgang en de uitgang van de parkeergarage ter hoogte van het Conservatorium is afgesloten en onderdeel van het bouwterrein.

Wanneer is de Oosterdoksdraaibrug afgesloten?

De Oosterdokskade is volgens planning op 9 januari 2018 onderdeel van het bouwterrein. De verbinding via de Oosterdoksdraaibrug naar de Oosterdokskade is vanaf dat moment niet meer mogelijk. De brug wordt dan buiten gebruik genomen voor voetgangers en fietsers.

Hoe lang wordt de Oosterdoksdraaibrug afgesloten?

Zover wij nu kunnen inschatten wordt de brug voor ca. 2,5 jaar afgesloten voor voetgangers en fietsers. Eind 2020 is een veilige verbinding over land weer mogelijk en zal de verbinding weer in ere worden hersteld.

Waarom blijft de Oosterdoksdraaibrug voor lange tijd afgesloten?

De verbinding over de brug en kade moet altijd veilig zijn voor voetgangers en fietsers. De inschatting is nu dat die situatie zich halverwege 2020 aandient. Het gebouw is dan af aan de buitenkant. Alle buitengevels zijn geplaatst en werkzaamheden op het dak zijn afgerond. Vooral aan de binnenkant van het gebouw wordt nu gewerkt. Een veilige route over land is weer mogelijk voor voetgangers en fietsers. De verbinding over de Oosterdoksdraaibrug en Oosterdokskade wordt vanaf dat moment weer hersteld.

Blijft de NEMO brug bereikbaar?

De NEMO brug blijft altijd bereikbaar voor fietsers en voetgangers. De verbindingsbrug tussen het Oosterdokseiland en de NEMO brug loopt van het einde van de NEMO brug naar de kade op het Oosterdokseiland ter hoogte van het Conservatorium. De verbindingsbrug is 21 februari 2018 in gebruik genomen.

Hoe zit het met de doorvaart van de scheepvaart, blijft dit mogelijk tijdens de bouw?

De Oosterdoksdraaibrug wordt altijd bediend voor scheepvaartsverkeer. Wanneer de Oosterdoksdraaibrug wordt afgesloten voor fietsers en voetgangers, staat de brug vaker open. Dit houdt in dat de doorvaart voor schepen verbetert in deze periode.

Op de De Ruijterkade Oost blokkeerden touringcars regelmatig de weg. Wat doet de gemeente aan de overlast?

De gemeente is eind 2017 gestart met het realiseren van extra touringcar halteerplekken op de De Ruijterkade Oost. De weg is hiervoor ook verlegd.

Begin oktober 2017 is de omgeving geïnformeerd door een bewonersbrief.

Medio maart 2018 is het project afgerond, en zijn de nieuwe halteplekken in gebruik genomen.

Voor eventuele aanvullende vragen verwijzen wij u naar de contactgegevens in de bewonersbrief.

Hoe zit het met de projecten in de omgeving?

Bij het Centraal Station vindt een groot meerjarig project plaats, De Entrée. Ook zijn er andere gemeentelijke projecten in de omgeving actief, of gaan nog actief worden de komende jaren. Niet alle projecten beginnen op hetzelfde moment.

Er is meer informatie over planning, werkzaamheden en impact op de omgeving te vinden op de gemeentelijke projectpagina: https://www.amsterdam.nl/projecten.

Onderaan de pagina is een kaart waarop u kunt inzoomen, en meer informatie over de verschillende omgevingsprojecten kunt inwinnen.

Op welke manier vindt er afstemming plaats tussen de verschillende omgevingsprojecten?

De gemeente heeft een werkgroep bereikbaarheid Oosterdokseiland in het leven geroepen. In deze werkgroep vindt concreet afstemming plaats over de verschillende werkzaamheden in de omgeving van Oosterdokseiland. Onder andere de riviercruises, het project Ruijterkade Oost (extra halteerplekken touringcars), bouwproject Kavel 5b/6, riviercruises en gebiedsteam 1011 zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.

Hoe blijf ik op de hoogte?

De website www.oosterdokseiland.nl/bouw is het startpunt voor uw vragen over onze bouwactiviteiten. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte via een bouwupdate.

Hebt u vragen of opmerkingen en wilt u iemand spreken? De projectmanager Nicolien Meuris staat u graag te woord. Haar contactgegevens vindt u op de website.

Bouw en planning

Wanneer start de bouw en wanneer is het gebouw klaar?

De start van de bouw is begin 2018. De verwachting is dat het kantoor eind 2021 wordt opgeleverd. In de loop van 2021 worden ook de woningen opgeleverd. Meer informatie over de planning is te vinden op deze website.

Bij de start van het project was de inschatting dat het kantoor begin 2021 opgeleverd kon worden. Helaas is recentelijk gebleken dat deze planning niet zal worden gehaald.

Hoe is de vertraging ontstaan?

De oorzaken van de vertraging zijn gelegen in een combinatie van factoren. Hoofdoorzaak is de complexiteit van het gebouw/de locatie/de logistieke randvoorwaarden/onwerkbaar weer.

Verwachten jullie dat de vertraging oploopt?

Wij zijn er van overtuigd dat de aannemer alles in het werk stelt om geen verdere vertraging op te lopen, maar zekerheid hieromtrent is op dit moment helaas niet te geven.

Wat zijn de werktijden?

De werktijden zijn van 07:00-19:00 uur, maandag t/m zaterdag. Deze werktijden worden door de gemeente Amsterdam stadsbreed aangehouden om bouwprojecten zo snel mogelijk te kunnen realiseren. De zaterdag wordt gebruikt afhankelijk van de werkzaamheden. De aanvoer van materialen kan wel buiten deze tijden plaatsvinden.

Nachtelijke werkzaamheden kunnen nodig zijn tijdens het storten van het beton. De verwachting is dat er +/- 1 maal per week na 19:00 doorgewerkt moet worden op het beton te ‘vlinderen’.  Hiervoor wordt een ontheffing verleend door de Gemeente Amsterdam.

Gaat het Conservatorium bouwen in de komende periode?

Er wordt in samenwerking met het Conservatorium gekeken of het mogelijk is de gewenste uitbreiding van het Conservatorium tijdens de bouw van kavel 5b/6 te realiseren. Anders start de uitbreiding van het Conservatorium na de bouw van kavel 5b/6. Volgens planning is de bouw van kavel 5b/6 gereed eind 2021.

Hoeveel bouwverkeer kunnen we verwachten?

Om de verkeersdruk van het bouwverkeer te verminderen, vindt een deel van de bouwlogistiek plaats over het water. Voor het ontgraven van de bouwput vindt het grootste deel van de grondafvoer per boot plaats. Een klein deel van de ontgraven grond is over de weg afgevoerd. Ook de heipalen zijn voor het grootste deel per ponton aangevoerd.

Het bouwverkeer rijdt de route Piet Heinkade – Ruijterkade Oost naar het bouwterrein. Als de Oosterdoksstraat is afgesloten blijft het bouwverkeer wel deze route rijden.

In de periode vanaf april 2018 zullen er vooral betonwagens deze route gebruiken om de vloeren en wanden te maken.

Hoe wordt eventuele schade als gevolg van bouwactiviteiten (bijv heien) geconstateerd?

Voorafgaande aan de bouw- en heiwerkzaamheden wordt de staat van de gebouwen in de directe omgeving van het bouwterrein opgenomen. Dit is de nulmeting. Als er onverhoopt schade ontstaat aan een pand, kan er op basis van de nulmeting bepaald worden hoe groot de schade is. Voor schade als gevolg van bouwwerkzaamheden is BPD verzekerd.

Gebouw en omgeving

Hoeveel kantoorruimte, woonruimte en voorzieningen komen er in het nieuwe gebouw?

Totaal: 72.500 m2

  • 63.500 m2 kantoor
  • 7.500 m2 woningen: ca 42 appartementen
  • 1.500 m2 publiek toegankelijke voorzieningen (vergelijkbaar qua grootte met 1,5 maal Albert Heijn )

Komen alle straten weer terug als het gebouw af is?

In de eindsituatie komen alle bestaande verbindingen (Oosterdokskade, Oosterdoksstraat en Oosterdoksdraaibrug) weer beschikbaar. Bovendien komt er een nieuwe straat bij tussen het Conservatorium en het nieuwe gebouw, de Ton de Leeuwstraat.

Hoe wordt de Ton de Leeuwstraat ingericht?

De straat wordt autoluw en als voetgangersgebied ingericht. Auto’s kunnen er laden en lossen, het wordt geen doorgaande verbinding. De Ton de Leeuwstraat eindigt namelijk op het plein voor het nieuwe gebouw.

Wie was Ton de Leeuw?

Ton de Leeuw (Rotterdam, 16 november 126 – Parijs, 31 mei 1996) was een vooraanstaand Nederlands componist en muziekpedagoog.

Hoe wordt het plein voor het gebouw ingericht?

Het ontwerp voor de openbare ruimte wordt door de ontwikkelaar en de gemeente gezamenlijk gemaakt. Uitgangspunt is dat het plein open wordt ingericht. Er komt een aantal bomen aan de oostzijde van het gebouw en langs de Ton de Leeuwstraat. De openheid van het plein wordt versterkt door het ontbreken van fietsnietjes. Eventuele extra voorzieningen in de openbare ruimte worden zo gemaakt dat ze niet uitnodigen om er fietsen tegenaan te parkeren.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De verwachting is dat de woningen medio 2021 worden opgeleverd.

Wanneer start de verkoop van de woningen?

Het is nog niet bekend wanneer de verkoop van de woningen gaat starten. U kunt zich via de website inschrijven als geïnteresseerde voor een nieuwe woning. Als er meer bekend is over de start van de verkoop wordt u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Kan er al iets gezegd worden over de grootte van de woningen?

Het is nog niet bekend hoe groot de woningen worden.

Waar komt de nieuwe inrit van de parkeergarage?

De nieuwe inrit van de parkeergarage blijft aan de Oosterdoksstraat, en wordt circa 20 m oostwaarts verplaatst richting de spooronderdoorgang. De nieuwe inrit van de parkeergarage is onderdeel van het nieuwe gebouw.

Op de plek van de huidige inrit wordt straks een straat gemaakt tussen het Conservatorium en het nieuwe gebouw, de Ton de Leeuwstraat.

Hoe ziet de nieuwe inrit van de parkeergarage er uit?

In de nieuwe situatie wordt de capaciteit van in-en uitrit van de parkeergarage vergroot:

  • 2 volledige rijstroken voor inrijden en 1 rijstrook voor uitrijden.
  • de hellingbaan vanaf de straat het gebouw in wordt bovendien langer.
  • 1 aparte inrijstrook vanaf de straat wordt exclusief voor eigenaren van een parkeerplek, abonnementhouders en vergunninghouders ingericht.

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de uitgebreide parkeergarage?

De parkeergarage wordt uitgebreid van 1450 naar 1801 parkeerplekken. De parkeerplekken worden onder andere gebruikt voor de bewoners van de appartementen, voor het kantoor en er komen extra plekken beschikbaar voor vergunninghouders uit de binnenstad.